TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

MISIJA

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, vykdyti priešmokyklinį ugdymą. Grįsti mokyklos veiklą demokratiniais valdymo principais. Sudaryti sąlygas mokinių ir mokytojų saviraiškai. Ugdyti laisvą ir savarankišką asmenį, gebantį atsakingai gyventi.

 

VIZIJA

Antanavo pagrindinė mokykla – saugi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai organizuojanti ugdymo procesą bei puoselėjanti kultūrinį paveldą.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.Tobulinti ugdymo(si) ir pasiekimų kokybę.

1.1.Ugdyti mokinių dalykines kompetencijas

1.2.Efektyviai ir tikslingai naudoti turimus materialinius ir žmogiškuosius išteklius

1.3.Skatinti mokinius suvokti savo veiklos vertinimo ir įsivertinimo svarbą (tikslingumą)

 

2.Efektyvinti pagalbos mokiniui teikimą

2.1.Užtikrinti vaiko gerovę, saugumą

2.2.Skatinti mokinius gilinti žinias apie profesijas bei padėti suvokti savo profesinį tinkamumą

 

3.Sudaryti sąlygas visavertės asmenybės raiškai

3.1.Skatinti aktyviai, tikslingai ir noriai veikti

3.2.Ugdyti mokiniuose vertybines nuostatas

3.3.Stiprinti mokyklos , mokinio ir tėvų bendradarbiavimą