PRITARTA
Antanavo pagrindinės
mokyklos tarybos
2008  spalio 16 d.
posėdžio Nr. 2 nutarimu

 

 

PRITARTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2008 m. spalio  20 d.
įsakymu Nr. AT-502

 

PATVIRTINTA
Antanavo pagrindinės
mokyklos direktoriaus
2008 m. spalio 22 d.
įsakymu Nr. V-25-(1.20)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2008 – 2015 METAMS

 

Mokyklos SSGG analizė

 

STIPRYBĖS

 • Mokykla nuo 2000 m. finansiškai savarankiška
 • Kryptingas finansinių išteklių valdymas
 • Kryptinga veikla įgyvendinant mokyklos metų veiklos programą
 • Mokyklos vadovai ir mokytojai nuolat siekia atnaujinti savo žinias, kelia kvalifikaciją
 • Žemiškieji ištekliai – mokytojų kompetencija ir kvalifikacija
 • Nedidelė mokytojų kaita
 • Dalyvavimas įvairiuose projektuose
 • Akredituotas PIT  mokykloje
 • Miestelyje veikiantis vaikų dienos centras „Draugai“

 

SILPNYBĖS

 • Nepakankamas savivaldos institucijų aktyvumas
 • Pagalbos teikimo sistemos  mokiniams  nebuvimas
 • Patyčios tarp mokinių
 • Biblioteka neatitinka šiuolaikinių reikalavimų
 • Patalpų stoka
 • Finansinių išteklių trūkumas
 • Formalus  tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas
 • Tobulintina mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema
 • Mokinių skaičiaus mažėjimas dėl žemo gimstamumo lygio

 

GALIMYBĖS

 • Informacijos apie mokyklą sklaida
 • Aktyviau dalyvauti projektuose
 • Aktyviau naudoti informacines technologijas ugdymo procese
 • Didesnį dėmesį skirti gabių mokinių ugdymui
 • Intraneto įrengimas
 • Plati neformaliojo ugdymo būrelių pasiūla
 • Tobulinti vertinimo sistemą
 • Mokinių mokymosi krūvių optimizavimas
 • Mokymo ir gyvenimo ryšio didinimas
 • Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis
 • Ugdymo turinio pritaikymas įvairių gebėjimų mokiniams
 • Tėvų dalyvavimas planuojant mokyklos veiklą
 • Didėjantys mokytojų atlyginimai
 • Vertinimo ir įsivertinimo išvadų panaudojimas

 

GRĖSMĖS

 • Mokinių išvykimas mokytis į gretimas mokyklas (gimnazijas)
 • Jungtinių klasių atsiradimas dalykinėje sistemoje
 • Mokykla gali tapti nepilna pagrindine mokykla
 • Kvalifikuotų specialistų trūkumas

 

 

 

 

 

MOKYKLOS VIZIJA

Antanavo pagrindinė mokykla – saugi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai organizuojanti ugdymo procesą bei puoselėjanti kultūrinį paveldą.

MOKYKLOS MISIJA

 • Teikti kokybišką p pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, vykdyti priešmokyklinį ugdymą.
 • Grįsti mokyklos veiklą demokratiniais valdymo principais.
 • Sudaryti sąlygas mokinių ir mokytojų saviraiškai.
 • Ugdyti laisvą ir savarankišką asmenį, gebantį atsakingai gyventi.

PRIORITETAI

 • Modernizuoti ugdymo aplinką ir efektyvinti mokymo bei mokymosi metodus.
 • Glaudus ryšys tarp mokyklos bendruomenės narių
 • Efektyvus vadovavimas mokyklos bendruomenės veiklai

 

1.  PRIORITETAS.  Modernizuoti ugdymo aplinką ir efektyvinti mokymo bei  mokymosi metodus
1.1. Tikslas:  Gerinti  mokymo(si) aplinką ir kokybę

Uždaviniai:
1.1.1. plėtoti  technologijų naudojimą ugdymo procese 

Priemonė

Pasiekimo rodikliai

Pasiekimo laikas

Atsakingi/kiti dalyviai

Kabinetus aprūpinti kompiuteriais, turinčiais internetinį ryšį Kabinetų, aprūpintų kompiuteriais su interneto ryšiu, skaičius

 

2008 – 2013

Mokyklos vadovai

 

 

Kurti ir plėtoti biblioteką kaip informacinį centrą Įrengtų kompiuterizuotų  darbo vietų skaičius

2008 – 2015

Mokyklos vadovai

 

 

 

Dalyvauti projektinėje veikloje Parengtų ir finansinę paramą gavusių projektų skaičius

2008 – 2015

Bibliotekininkas/

mokyklos vadovai

Bibliotekoje įdiegti kompiuterinę sistemą „Mobis“ Kompiuterizuoti bibliotekos fondai

2009 – 2010

Mokyklos vadovai/

bibliotekininkas

 

Kelti mokytojų kvalifikaciją IKT srityje Išnaudojamos IKT galimybės dalykų mokymui ir mokymuisi

 

 

2008 – 2015

Mokyklos vadovai/

dalykų mokytojai

 

Įsigyti naujų kompiuterinių mokymo priemonių Įsigytų ir naudojamų ugdymo procese KMP skaičius

 

 

2008 – 2010

Mokyklos vadovai/

dalykų mokytojai

 

Panaudoti intraneto, kaip vidinio mokyklos kompiuterių tinklo, galimybes Kompiuterių, sujungtų intraneto būdu, skaičius

 

 

 

 

2012 – 2015

Kompiuterių priežiūros specialistas

 

 

 1.1.2.Kurti emociškai palankią aplinką mokytis

Priemonė

Pasiekimo rodikliai

Pasiekimo laikas

Atsakingi/kiti dalyviai

Aprūpinti kabinetus šiuolaikinėmis mokymo(si) priemonėmis

 

Parengti  ir įgyvendinti kabinetų mokymo priemonėmis atnaujinimo planai

2008-2012

Kabinetų vadovai/ mokyklos vadovai
Tobulinti vertinimo sistemą Sukurta lanksti, mokytis padedanti vertinimo sistema

2009 – 2011

Metodinės tarybos pirmininkas
Renovuoti mokyklos kiemo dangą, sporto aikštyną Renovuotas mokyklos aikštynas, kiemo danga

2009-2013

 

Mokyklos vadovai/ Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ūkio skyrius
Atnaujinti mokyklos stendus Atnaujinti mokyklos stendai

 

2008

Mokyklos vadovai/

ūkvedys

Dalyvauti projektuose, siekiant praturtinti ugdymo procesą naujomis mokymo priemonėmis Parengtų ir gavusių finansinę paramą projektų skaičius

 

2008-2015

Mokyklos vadovai

 

 

Remontuoti mokyklos patalpas Suremontuotos bibliotekos, vestibiulio, koridoriaus patalpos ir kita,  apšvietimas atitinka higienos normas

2008-2012

Mokyklos vadovai/ūkvedys

 

 

 

1.1.3.      Individualizuoti ir diferencijuoti mokymo procesą

Priemonė

Pasiekimo rodikliai

Pasiekimo laikas

Atsakingi/kiti dalyviai

Diferencijuoti užduotis  pamokose ir skiriant namų darbus Ugdymo turinys atitinka mokinio gebėjimus

2008 – 2012

Dalykų mokytojai

 

 

Optimizuoti mokinių mokymosi krūvius

 

Sureguliuoti mokinių mokymosi krūviai

 

 

2008 – 2015

Dalykų mokytojai

 

 

Pamokose organizuoti darbą mišriose įvairių gebėjimų grupėse Sėkmę patiria kiekvienas mokinys

 

 

2008 – 2015

Dalykų mokytojai

 

 

Plėtoti tarpdalykinę integraciją.

Rengti integruotas programas

Sureguliuoti mokinių mokymosi krūviai

 

 

2008 – 2015

Dalykų mokytojai

 

 

Kelti mokytojų kvalifikaciją Mokiniai dirba pagal gebėjimus

 

 

2008 – 2015

Dalykų mokytojai

 

 

Planuoti namų darbų skyrimą Koreguojama  mokymosi motyvacija

 

 

2008 – 2015

Dalykų mokytojai

 

 

Taikyti projekto metodą Suorganizuotos projektų dienos mokykloje

 

 

2008 – 2015

Dalykų mokytojai/ metodinės tarybos pirmininkas
Vesti atviras pamokas Pravestų atvirų pamokų skaičius

2008 – 2015

Dalykų mokytojai

 

 

Įvairinti pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūlą Parengtos pasirenkamųjų dalykų ir modulių programos, pasiūla atitinka paklausą

2008 – 2011

Dalykų mokytojai/ mokyklos vadovai

 

 

Planuoti mokinio veiklą pamokoje Suplanuota mokinio veikla pamokoje

2008 – 2010

Dalykų mokytojai

 

 


2.      
PRIORITETAS. Glaudus ryšys tarp mokyklos bendruomenės narių
2.1.  Tikslas: Kelti mokyklos kultūrą


Uždaviniai:
2.1.1. Tobulinti mokyklos bendruomenės narių informavimo sistemą

Priemonė

Pasiekimo rodikliai

Pasiekimo laikas

Atsakingi/kiti dalyviai

Naudoti IKT mokyklos bendruomenės narių informavimui ir švietimui IKT naudojimas tėvų susirinkimuose, atvirų durų dienose

2008 – 2015

Mokyklos vadovai

 

 

Skleisti informaciją apie mokyklos veiklą Parengtų straipsnių ir  lankstinukų skaičius

 

2008 – 2015

Mokyklos vadovai

 

 

Sukurti mokyklos internetinį puslapį Sukurtas ir reguliariai atnaujinamas mokyklos internetinis puslapis

2009 – 2010

Kompiuterių priežiūros specialistas

 

Organizuoti grįžtamąjį ryšį iš mokyklos bendruomenės narių Pravestų apklausų skaičius, gautos informacijos panaudojimas metinėms veiklos programoms rengti, strateginio plano koregavimui

2008 – 2015

Mokyklos vadovai/ mokyklos tarybos pirmininkas

 

 

 

2.1.2. Vykdyti kryptingą tėvų pedagoginį švietimą, skatinti bendradarbiavimą 

Priemonė

Pasiekimo rodikliai

Pasiekimo laikas

Atsakingi/kiti dalyviai

Parengti tėvų švietimo programą Parengtos ir skaitytos paskaitos, organizuoti susitikimai, šventės, parengti lankstinukai

2008 – 2009

Mokyklos vadovai/ klasių vadovai/ socialinis pedagogas

 

Plėtoti klasių vadovų  veiklą Klasių vadovų darbo planai, ataskaitos, analizės

2008 – 2015

Klasių vadovai

 

 

Organizuoti bendrus renginius su vietos bendruomene, įtraukiant tėvus Organizuoti bendri renginiai

2008 – 2015

Antanavo bendruomenės pirmininkas/

mokyklos vadovai/

mokyklos tarybos pirmininkas

2.1.3.      Kurti palankų mikroklimatą mokykloje 

Priemonė

Pasiekimo rodikliai

Pasiekimo laikas

Atsakingi/kiti dalyviai

Tobulinti skatinimo sistemą Skatinimo ir bausmių dažnumo santykis

2009

Mokyklos vadovai/ mokinių taryba

 

 

 

Vykdyti patyčių ir smurto prevenciją Parengti ir įgyvendinti projektai

2008- 2014

Socialinis pedagogas

 

 

Gerinti mokinių santykius ir savijautą klasėse Klasės mikroklimatas, palankus mokymuisi.

Mokinių apklausos

2008 – 2010

Dalykų mokytojai

 

 

Sukurti pagalbos mokinimas sistemą Mokiniams teikiama socialinė, psichologinė, pedagoginė pagalba, patenkinami specialieji mokinių poreikiai

2009 – 2010

Socialinis pedagogas/ prevencinio darbo grupės pirmininkas

 

 

Įvairinti  neformaliojo ugdymo būrelių veiklą Tenkinami mokinių poreikiai neformaliajame ugdyme. Kūrybiniai, sportiniai mokinių pasiekimai

2008 – 2015

Neformaliojo ugdymo būrelių vadovai/ mokyklos vadovai

 


3.
PRIORITETAS. Efektyvus vadovavimas mokyklos bendruomenės veiklai
3.1.Tikslas:  gerinti vadovavimo teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius

Uždaviniai:
3.1.1. Diegti strateginio valdymo principus mokykloje

Priemonė

Pasiekimo rodikliai

Pasiekimo laikas

Atsakingi/kiti dalyviai

Sudaryti strateginio plano rengimo grupę Sudaryta darbo grupė strateginio plano 2008 – 2015 metams rengimui

2008

Mokyklos vadovai

 

 

Kelti mokyklos vadovų kvalifikaciją strateginio valdymo klausimais Įgyti strateginio plano rengimo gebėjimai

Sėkmingai įgyvendinamas strateginis planas

2008 – 2009

 

 

Mokyklos vadovai

 

 

Rengti mokyklos veiklos strateginį planą 2008 – 2015 metams Parengtas  mokyklos veiklos strateginis planas 2008 – 2015 metams

2008

 

Strateginio plano rengimo grupė/ mokyklos vadovai

 

Sudaryti veiklos programas mokslo  metams Parengtos  veiklos programos kiekvieniems mokslo metams

2008 – 2015

 

 

Veiklos programų rengimo grupė

 

3.1.2. Kelti vadovų vadybines kompetencijas

Priemonė

Pasiekimo rodikliai

Pasiekimo laikas

Atsakingi/kiti dalyviai

Dalyvauti  mokyklos vadovų atestacijoje Atestuoti mokyklos vadovai

2008

 

Mokyklų vadovai/ Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos švietimo skyrius

 

Burti  darbo grupes mokyklos įvairiai veiklai planuoti Suburtos darbo grupės

2008 – 2015

 

Mokyklos vadovai

 

 

Reglamentuoti darbuotojų funkcijas Pakoreguoti, papildyti darbuotojų darbą reglamentuojantys dokumentai

2008 – 2015

Mokyklos vadovai

 

 

Plėsti bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys

2008 – 2015

Mokyklos vadovai

 

 

 

3.1.3.      Vykdyti nuolatinę mokyklos veiklos analizę 

Priemonė

Pasiekimo rodikliai

Pasiekimo laikas

Atsakingi/kiti dalyviai

Analizuoti metinių veiklos programų įgyvendinimą Mokytojų tarybos ir mokyklos tarybos, tėvų susirinkimų  protokolai

2008 – 2015

Mokyklos vadovai

 

 

Vykdyti mokyklos  strateginio plano įgyvendinimo analizę Mokytojų tarybos ir mokyklos tarybos, tėvų susirinkimų  protokolai

2008 – 2015

Mokyklos vadovai

 

 

Dalyvauti išorės audite Atliktas išorės auditas

2009

Mokyklos vadovai/ Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo skyrius/

 

Organizuoti vidaus  auditą Atliktas vidaus auditas. Rezultatai panaudoti planuojant mokyklos veiklą

2008 – 2015

KVA grupės nariai/ mokyklos vadovai

 

 

Rengti mokyklos  veiklos aprašus Parengti mokyklos veiklos aprašai

2008 – 2015

Veiklos aprašo rengimo grupė

 

Pildyti savianalizės ir veiklos tobulinimo anketas Parengtos savianalizės ir veiklos tobulinimo anketos

2008 – 2015

Mokyklos vadovai/dalykų mokytojai

 

Laukiamas rezultatas

 

Įgyvendinus  mokyklos veiklos strateginį 2008 – 2015 metų planą, mokykloje  sukurtas palankus emocinis klimatas mokytis: mokinių tarpusavio, mokytojų ir mokinių santykiai grindžiami geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo, mandagumo principais. Mokykloje vyrauja bendruomeniškumas: sutelktumas, susitarimas, nusiteikimas siekti bendrų tikslų.
Mokykloje  teikiama visapusiška pagalba mokiniui: pakoreguota mokymosi motyvacija, tenkinami specialiųjų ugdymosi mokinių poreikiai, vyksta mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, padedantis mokiniams mokytis.
Ugdymo ir mokymosi procese vyksta esminiai pokyčiai: pasikeitęs mokytojų vaidmuo pamokose, mokiniai moka planuoti mokymosi procesą. Jis tyra diferencijuotas ir individualizuotas. Kiekvienas mokinys daro pažangą ir patiria sėkmę.
Mokyklos bendruomenės nariai dalyvauja planuojant  mokyklos veiklą, rodo pilietinį aktyvumą.
Vertinimo ir įsivertinimo išvados yra dermėje su veiklos programa ir strateginiu planu. Mokyklos veiklos planavime išryškėja  ryšys su ankstesniųjų metų planų įgyvendinimo rezultatais.
Mokykloje bendruomenės nariai rodo  iniciatyvą, pasirsiskirsto  atsakomybę, aktyviai veikia savivalda.
Mokyklos materialiniai ištekliai atnaujinti, didėja jų naudojimo veiksmingumas.
Įgyvendinus strateginį planą, vadovas kalba mažai, o darbuotojai sako: „Mes tai padarėme patys“.