KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS

  ANTANAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA

   

  Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Atgimimo g.12, LT-69443 Kazlų Rūda

  Duomenys kaupiami saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190373587.

  Mokyklos duomenys: Mokyklos g. 14, Antanavo k., LT-69368, Kazlų Rūdos sav., tel./faks. (8 343 30442 ),

  el. p. antanavo.pagrindine@gmail.com

   

  _____________________________________________________________________________________________

   

  2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

   

  2012-03-15

   

  I. BENDROJI DALIS

  1. Antanavo pagrindinė mokykla, įsteigta 1962-02-15.
  2. Mokyklos veiklos pradžia – 1962-09-01.
  3. Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė: Kazlų Rūdos savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas AB Swedbank banke.
  4. Mokyklos grupė: bendrojo lavinimo mokyklos.
  5. Mokyklos tipas: pagrindinės mokyklos
  6. Mokyklos buveinė: Mokyklos g. 14, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.
  7. Pagrindinė veiklos  sritis: Pagrindinis mokymas (kodas 85.31.10).
  8. Kitos veiklos rūšys: nėra.
  9. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų mokykla neturi.
  10. Filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla neturi.
  11. Tolesnę mokyklos veiklą gali paveikti mokinių skaičiaus klasėse sumažėjimas, tuomet sumažėtų gaunamos pajamos iš lėšų skirtų mokinio krepšeliui finansuoti.
  12. Mokyklos veiklos nutraukimo artimiausiu metu nenumatoma.
  13. Vidutinis darbuotojų skaičius 2011 metais 33 darbuotojai.
  14. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

   

  II. APSKAITOS POLITIKA

  15. Antanavo pagrindinės mokyklos finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymais, VSAFAS. Įstaigos apskaitos politika ir apskaitos tvarkų aprašai patvirtinti 2010 m. gegužės 27 d. Antanavo pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-84-(1.20). Nuo 2010 metų sausio 1 d. mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

  16. Finansinė atskaitomybė parengta pagal paskutinės finansinių metų dienos duomenis, vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, taikant pasirinktą  apskaitos politiką, išreiškiant turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus pinigais – litais. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

   

   

  Nematerialusis turtas

  17.Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus .

  18.Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Antanavo pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-34-1-(1.20).

  19.Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo buvo patirtos, sąnaudoms, jei jos nepriskiriamos teikiamų paslaugų savikainai.

  20.Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos.

  21.Nustatytos tokios ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir šio turto vertės pagal grupes:

   

  Turto grupės pavadinimas                         Minimali vertė, litais          Naudingo tarnavimo laikas, metais

  1.Programinė įranga                                  nenustatoma                                            2

  2.Kitas nematerialus turtas                       nenustatoma                                            6

   

  Ilgalaikis materialusis turtas

  22. Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, šis turtas  bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti  bei  tokio turto vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę.

  23. Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Antanavo pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-34-1-(1.20).

  24. Nustatytos tokios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir šio turto vertės pagal grupės:

   

  Turto grupės pavadinimas                         Minimali vertė, litais          Naudingo tarnavimo laikas, metais

  1.Kitos mašinos ir įrenginiai                      1000                                                       14

  2.Baldai                                                     1000                                                         8

  3. Kompiuteriai ir jų įranga                       1000                                                        5

   

  25. Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse parodomas  likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą.

  26. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 0 . Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną  ataskaitinį laikotarpį.

  27. Kai ilgalaikis materialus turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiam turtui požymių arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas

   

  Atsargos

  28. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridedamos visos  su pirkimu susijusios išlaidos, jeigu tai reikšmingos sumos ir įmanoma jas nustatyti. Jeigu su pirkimu susijusios išlaidos nereikšmingos, pripažįstamos veiklos sąnaudomis tą laikotarpį, kai buvo patirtos.

  29. Atsargų vertė nustatoma atliekamų metinių inventorizacijų metu. Jeigu nustatoma, kad vertė sumažėjo, jos nukainojamos iki galimos realizavimo vertės pagal kiekvieną atsargų vienetą.  Visos  atsargų nukainojimo sumos, atsargų  nuostoliai pripažįstami to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai ar susidarė nuostoliai, veiklos sąnaudomis. Atsargų nukainojimo atstatymai, atliekami mažinant to laikotarpio veiklos sąnaudas. Nustatant grynąją galimo realizavimo vertę, atsižvelgiama į tikslą, kuriuo atsargos laikomos.

  30. Sudarant finansinę atskaitomybę atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

   

  Finansinis turtas

  31. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

  32. Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš finansavimo šaltinių ar gavus apmokėjimą (išankstinį apmokėjimą) už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas ar kt.

  33. Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas registruojamas, kai grąžinamos gautos permokos, pervedamos sumos už prekes, turtą, paslaugas, grąžinamos finansavimo sumos, sumokamos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

  34. Išankstinių apmokėjimų suma apskaitoje registruojama pagal nurodytą banko išraše.

  35. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

  36. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu pripažįstamos įsigijimo savikaina.

   

  Įsipareigojimai

  37. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,  nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir mokykla prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ojo, 18-ojo ir 19-ojo  VSAFAS nuostatas.

  38. Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina.

  39. Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius pagal VSAFAS nuostatas.

  40. Sudarant finansines ataskaitas, finansiniai įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis) pagal VSAFAS reikalavimus iš naujo įvertinami tikrąja verte, amortizuota savikaina arba įsigijimo savikaina.

   

  Finansavimo sumos

  41. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.

  42. Visos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius: valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei kitų šaltinių.

  43. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

  44. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

  45. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

  46. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

   

  Pajamos

  47. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamos prekės, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

  48. Pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamos negali būti pripažintos, jeigu negalima patikimai įvertinti sąnaudų.

  49. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

  50. Pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

  51. Finansavimo pajamos finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

  52. Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeliamos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

   

  Sąnaudos

  53. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

  54. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

  55. Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkeliami į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

   

  Apskaitos politikos keitimai

  56. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

   

  Segmentai

  57. Antanavo pagrindinė mokykla tvarko turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal vieną segmentą — švietimas. Rodomas savo pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas priskiria šiam segmentui pagal valstybės funkcijas.

   

  III. PASTABOS

  Nematerialusis turtas

  58. Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas įstaiga neturi.

  59. Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, įstaigoje nėra.

  60. Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti  įstaiga neturi.

  61. Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto įstaiga neturi.

  62. Nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

  63. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje savikainą sudaro:

   

  Ataskaitinis laikotarpis

  Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

  2997

  2997

   

  64. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto nuvertėjimo įstaigoje nebuvo.

   

  Ilgalaikis materialusis turtas

  65. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12 – jo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede (pridedama).

  66. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje savikainą sudaro:

   

  Ataskaitinis laikotarpis

  Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

  13936

  13936

   

  67. Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, įstaiga neturi.

  68.  Nebenaudojamo įstaigos veikloje materialiojo turto įstaiga neturi.

  69. Laikinai nebenaudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto mokykloje taip pat nėra.

  70. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

  71. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

  72. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

  73.Pagal panaudos sutartis įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas:

   

  Eil. Nr. Sąskaita Turto grupė Suma , Lt
  1 1202201 Negyvenamieji pastatai 732858
  2 1203201 Kiti statiniai 4572
  3 1205401 Kitos mašinos ir įrenginiai 2810
  4 1208201 Kompiuterinė įranga 26990
  Iš viso: =SUM(ABOVE) 767230

   

   

  Trumpalaikis turtas

  74. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai.

   

  Atsargos

   75. Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė nebuvo sumažinta.

  76. Atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiame 8-ojo VSAFAS “Atsargos“ 1 priede (pridedama).

  77. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 11186  Lt, iš jų 8306 Lt sudaro kuras.

  78.Pagal panaudos sutartis iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos gauta ūkinio inventoriaus, kuris naudojamas įstaigos veikloje yra už 2294,47 Lt

   

  Išankstiniai apmokėjimai

  79.Išankstiniai apmokėjimai sudaryti iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumų.

  80. formaciją apie išankstinius mokėjimus pateikiame pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede (pridedama).

   

  Per vienerius metus gautinos sumos

  81.Per vienerius metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas 40881 Lt ir 8 Lt už mokinio kelionės bilietus) ir kitos gautinos sumos( už mob. ryšio paslaugas viršytas limitas 32 Lt, VŠĮ „Kretingos maistas“ – už elektrą 70 Lt ir 282 Lt išieškotinos sumos už padarytą žalą. Išieškotinoms sumoms 2010 m. pabaigoje paskaičiuota 100 % nuvertėjimas.

  82.Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede (pridedama)

   

  Pinigai ir pinigų ekvivalentai

  83.Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede (pridedama).

   

  Finansavimo sumos

  84.Informaciją apie finansavimo sumas pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (pridedama).

  85.Informaciją apie finansavimo sumų likučius pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 5 priede nustatytą formą (pridedama).

   

  Įsipareigojimai

  86.Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi.

  87.Informaciją apie kai kurias mokėtinas sumas pateikiame pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą (pridedama)

  88.Informaciją apie įsipareigojimus pagal jų vykdymo valiutą pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede nustatytą formą (pridedama)

   

  Pajamos ir sąnaudos

  89.Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas ataskaitinio laikotarpio operacijas visos pajamų grupės sąskaitos uždarytos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeltos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“ – 822661 Lt.

  90.Didžiausią Antanavo pagrindinės mokyklos ataskaitiniu laikotarpiu patirtų sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

   

  Eil. Nr.

  Darbo santykių rūšis

  Darbo užmokesčio sąnaudos

  Socialinio draudimo sąnaudos

  Darbuotojų skaičius

  Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis laikotarpisAtaskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis laikotarpisAtaskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis laikotarpis

  1

  2

  3

   

  4

   

  5

   

  1

  Etatų sąraše nurodyti darbuotojai

  560714

  582513

  189299

  179320

  33

  33

  2

  Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis

  3

  Iš viso

  560714

  582513

  189299

  179320

  33

  33

   

  91.Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždarytos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkelta į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“ – 822661 Lt

  92. 31 sąskaita „Sukauptas perviršis ar deficitas“ uždarant pajamų ir sąnaudų sąskaitas  taip pat užsidarė , nes įstaigos patirtos sąnaudos lygios pajamoms.

   

  Informacija pagal veiklos segmentus

  93.Informaciją pagal veiklos segmentus pateikiame pagal 25-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).

   

  Direktorė                                                                                              Lina Bulotienė