KAZLŲ RŪDOS SAV.

ANTANAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga. Mokyklos g. 14, LT-69367, Kazlų Rūdos savivaldybės, tel. (8 343 66060)

faks. (8 343 30442),  el. p. antanavo.pagrindine@gmail.com

Mokyklos duomenys: Duomenys kaupiami saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190373587.

_____________________________________________________________________________________________

                                          

 

2014 M. ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2015 03 13

Antanavas

 

1. BENDROJI DALIS

 

Antanavo pagrindinė mokykla, įsteigta 1962-02-15.

Mokyklos veiklos pradžia – 1962-09-01.

Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė: Kazlų Rūdos savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas AB Swedbank banke.

Mokyklos grupė: bendrojo lavinimo mokyklos.

Mokyklos tipas: pagrindinės mokyklos.

Mokyklos buveinė: Mokyklos g. 14, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.

Pagrindinė veiklos  sritis: Pagrindinis mokymas (kodas 85.31.10).

Kitos veiklos rūšys: nėra.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų mokykla neturi.

Filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla neturi.

Tolesnę mokyklos veiklą gali paveikti mokinių skaičiaus klasėse sumažėjimas, tuomet sumažėtų gaunami asignavimai, skirti mokinio krepšeliui finansavimui.

Mokyklos veiklos nutraukimo artimiausiu metu nenumatoma.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2014 metais 33 darbuotojai.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

 

2. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 metų sausio 1 d mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymais ir atitinka VSAFAS.

Įstaigos apskaitos politika ir apskaitos tvarkų aprašai patvirtinti 2010 m. gegužės 27 d. Antanavo pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-84-(1.20).

Finansinė atskaitomybė parengta pagal paskutinės finansinių metų dienos duomenis, vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, taikant pasirinktą  apskaitos politiką, išreiškiant turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus pinigais – litais. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

2.1 Nematerialusis turtas

 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Antanavo pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-34-1-(1.20).

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus .

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo buvo patirtos, sąnaudoms, jei jos nepriskiriamos teikiamų paslaugų savikainai.

Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos.

Nustatytos tokios ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir šio turto vertės pagal grupes:

Eil.

Nr.Turto grupės pavadinimasMinimali vertė, litaisNaudingo tarnavimo laikas, metais1Programinė įranga

nenustatoma

2

2Kitas nematerialus turtas

nenustatoma

6

 

 

2.2 Ilgalaikis materialusis turtas

 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, šis turtas  bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti  bei  tokio turto vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę.

Nustatytos tokios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir šio turto vertės pagal grupės:

Eil.

Nr.Turto grupės pavadinimasMinimali vertė, litaisNaudingo tarnavimo laikas, metais1Kitos mašinos ir įrenginiai

1000

14

2Baldai

1000

8

3Kompiuteriai ir jų įranga

1000

5

 

 

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Finansinėse ataskaitose parodomas  likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 0 . Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną  ataskaitinį laikotarpį.

Kai ilgalaikis materialus turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiam turtui požymių arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas.

 

2.3 Atsargos

 

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridedamos visos  su pirkimu susijusios išlaidos, jeigu tai reikšmingos sumos ir įmanoma jas nustatyti. Jeigu su pirkimu susijusios išlaidos nereikšmingos, pripažįstamos veiklos sąnaudomis tą laikotarpį, kai buvo patirtos.

Atsargų vertė nustatoma atliekamų metinių inventorizacijų metu. Jeigu nustatoma, kad vertė sumažėjo, jos nukainojamos iki galimos realizavimo vertės pagal kiekvieną atsargų vienetą.  Visos  atsargų nukainojimo sumos, atsargų  nuostoliai pripažįstami to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai ar susidarė nuostoliai, veiklos sąnaudomis. Atsargų nukainojimo atstatymai, atliekami mažinant to laikotarpio veiklos sąnaudas. Nustatant grynąją galimo realizavimo vertę, atsižvelgiama į tikslą, kuriuo atsargos laikomos.

Sudarant finansinę atskaitomybę atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

 

2.4 Finansinis turtas

 

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš finansavimo šaltinių ar gavus apmokėjimą (išankstinį apmokėjimą) už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas ar kt.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas registruojamas, kai grąžinamos gautos permokos, pervedamos sumos už prekes, turtą, paslaugas, grąžinamos finansavimo sumos, sumokamos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Išankstinių apmokėjimų suma apskaitoje registruojama pagal nurodytą banko išraše.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu pripažįstamos įsigijimo savikaina.

 

2.5 Įsipareigojimai

 

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,  nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir mokykla prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ojo, 18-ojo ir 19-ojo  VSAFAS nuostatas.

Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina.

Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius pagal VSAFAS nuostatas.

Sudarant finansines ataskaitas, finansiniai įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis) pagal VSAFAS reikalavimus iš naujo įvertinami tikrąja verte, amortizuota savikaina arba įsigijimo savikaina.

 

2.6 Finansavimo sumos

 

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Visos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius: valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei kitų šaltinių.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

 

2.7 Pajamos

 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamos prekės, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamos negali būti pripažintos, jeigu negalima patikimai įvertinti sąnaudų.

Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeliamos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

 

2.8 Sąnaudos

 

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkeliami į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

 

2.9 Apskaitos politikos keitimai

 

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

 

2.10 Segmentai

 

Antanavo pagrindinė mokykla tvarko turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal vieną segmentą — švietimas. Rodomas savo pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas priskiria šiam segmentui pagal valstybės funkcijas.

 

3. PASTABOS

 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki 2014 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Ilgalaikis turtas Finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte, turto balansinė vertė reikšmingai nepasikeitė.

 

3.1 Nematerialusis turtas

 

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas įstaiga neturi.

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, įstaigoje nėra.

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti  įstaiga neturi.

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto įstaiga neturi.

Nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2997 2997

 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13 – jo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede (pridedama).

 

3.2 Ilgalaikis materialusis turtas

 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12 – jo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede (pridedama).

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje savikainą sudaro:

 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
37455,5 13936

 

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, įstaiga neturi.

Nebenaudojamo įstaigos veikloje materialiojo turto įstaiga neturi.

Laikinai nebenaudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto mokykloje taip pat nėra.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Pagal panaudos sutartis įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, gautas iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos:

 

 

 

 

Eil. Nr. Sąskaita Turto grupė Suma , Lt
1 1202201 Negyvenamieji pastatai 732858
2 1203201 Kiti statiniai 4572
3 1205401 Mašinos ir įrenginiai 2810
4 1208201 Kompiuterinė įranga 26990
Iš viso: 767230

 

3.3 Trumpalaikis turtas

 

Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai.

 

3.4 Atsargos

 

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė nebuvo sumažinta.

Atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiame 8-ojo VSAFAS “Atsargos“ 1 priede (pridedama).

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 4172,1 Lt, iš jų: MK – 1058,22 Lt, SB – 3113,88 Lt.

Pagal panaudos sutartis iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos gauta ūkinio inventoriaus, kuris naudojamas įstaigos veikloje yra už 2294,47 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nemokamai gauta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 440,08 Lt.

 

3.5 Išankstiniai apmokėjimai

 

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 869,96 Lt, iš jų sumai 847,12 Lt  2014-12-31 paskaičiuotas 100% nuvertėjimas, nes iš UAB „Madro“ laiku negautos prekės, ir ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudos 87,88 Lt.

Informaciją apie išankstinius mokėjimus pateikiame pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede nustatytą formą (pridedama).

 

3.6 Per vienerius metus gautinos sumos

 

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos 39998,2 Lt (atostogų rezervas) ir kitos gautinos sumos 13,67 Lt (už mobilų ryšį, viršijus nustatytą limitą).

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede (pridedama).

 

3.7 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama pagal 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nustatytą formą (pridedama).

 

3.8 Finansavimo sumos

 

Informaciją apie finansavimo sumas pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Informaciją apie finansavimo sumų likučius pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 5 priede nustatytą formą (pridedama).

3.9 Įsipareigojimai

 

Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi.

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro kreditorinis įsiskolinimas už mobilųjį ryšį – 13,67 Lt.

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostogų rezervas 39998,2 Lt, iš jų: MK – 35357,21 Lt ir SB – 4640,99 Lt.

Informaciją apie kai kurias mokėtinas sumas pateikiame pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede nustatytą formą (pridedama)

Informaciją apie įsipareigojimus pagal jų vykdymo valiutą pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede nustatytą formą (pridedama).

 

3.10 Pajamos ir sąnaudos

 

Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas ataskaitinio laikotarpio operacijas visos pajamų grupės sąskaitos uždarytos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeltos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“ – 853194,12 Lt.

Didžiausią gimnazijos ataskaitiniu laikotarpiu patirtų sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

 

Eil. Nr.

Darbo santykių rūšisDarbo užmokesčio sąnaudosSocialinio draudimo  sąnaudosDarbuotojų skaičiusAtaskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis laikotarpisAtaskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis laikotarpisAtaskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis laikotarpis123456781Etatų sąraše nurodyti darbuotojai552228,19556988,5171470,99172555,033335 Iš viso:552228,19556988,5171470,99172555,033335

 

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS  4 priede nustatytą formą (pridedama).

Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius visos sąnaudų grupės sąskaitos uždarytos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkelta į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“ – 853194,12 Lt.

31 sąskaita „Sukauptas perviršis ar deficitas“ uždarant pajamų ir sąnaudų sąskaitas  taip pat užsidarė , nes įstaigos patirtos sąnaudos lygios pajamoms.

 

3.11 Informacija pagal veiklos segmentus

 

Informaciją pagal veiklos segmentus pateikiame pagal 25-ojo VSAFAS  priede nustatytą formą (pridedama).

 

Direktorė                                                                                              Lina Bulotienė

 

Vyresnioji buhalterė                                                                             Rūta Žemaitienė

 

 

Rūta Žemaitienė, tel. (8343) 90 346,

el. p. antanavas.buhaterija@gmail.com