KAZLŲ RŪDOS SAV.

ANTANAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Atgimimo g.12, LT-69443 Kazlų Rūda

Duomenys kaupiami saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190373587.

Mokyklos duomenys: Mokyklos g. 14, Antanavo k., LT-69368, Kazlų Rūdos sav., tel./faks. (8 343 66060 ),

el. p. antanavo.pagrindine@gmail.com

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos                                              2014-10-13 Nr. SD-86-1-(1.13.)

Finansų skyriui

 

2014 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

aiškinamasis raštas

 

Antanavas

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Antanavo pagrindinė mokykla, įsteigta 1962-02-15.
2. Mokyklos veiklos pradžia – 1962-09-01.
3. Mokyklos kodas: 190373587.
4. Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė: Kazlų Rūdos savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga,turinti herbinį anspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas AB Swedbank banke.
5. Valiuta: litas.
6. Vidutinis darbuotojų skaičius: 30.
7. Mokyklos grupė: bendrojo lavinimo mokyklos.
8. Mokyklos tipas: pagrindinės mokyklos.
9. Mokyklos buveinė: Mokyklos g. 14, Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.
10. Pagrindinė veiklos  sritis: Pagrindinis mokymas (kodas 85.31.10).
11. Kitos veiklos rūšys: nėra.
12. Kontroliuojantis subjektas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.
13. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų mokykla neturi.
14. Filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla neturi.
15. Tolesnę mokyklos veiklą gali paveikti mokinių skaičiaus klasėse sumažėjimas, tuomet sumažėtų gaunamos pajamos iš lėšų skirtų mokinio krepšeliui finansuoti.
16. Antanavo pagrindinė mokykla tvarko turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal vieną segmentą – švietimas.
17. Finansinės ataskaitos teikiamos už 2014 metų II ketvirtį.

 

II. APSKAITOS POLITIKA

 

18. Antanavo pagrindinės mokyklos finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymais, VSAFAS. Įstaigos apskaitos politika ir apskaitos tvarkų aprašai patvirtinti 2010 m. gegužės 27 d. Antanavo pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-84-(1.20). Nuo 2010 metų sausio 1 d. mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS)
19. Apskaitos politika aprašyta 2013 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
20. Finansinė atskaitomybė parengta pagal 2014 m. birželio 30 dienos duomenis, vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, taikant pasirinktą  apskaitos politiką, išreiškiant turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus pinigais – litais. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

III. PASTABOS

 

21. Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki 2014 rugsėjo 30 d. nebuvo.
22. Sprendimo dėl teisinių ginčų nebuvo.
23. Mokyklos restruktūrizavimas: nenumatoma.
24. Mokyklos veiklos nutraukimo artimiausiu metu nenumatoma
25. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.
26. Ilgalaikis turtas Finasinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte, turto balansinė vertė reikšmingai nepasikeitė.

 

Nematerialusis turtas

 

27. Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas įstaiga neturi.
28. Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, įstaigoje nėra.
29. Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti įstaiga neturi.
30. Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto įstaiga neturi.
31. Nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.
32. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto nuvertėjimo įstaigoje nebuvo.

 

Ilgalaikis materialusis turtas (pastabos Nr. P04)

 

33. Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, įstaiga neturi.
34.  Nebenaudojamo įstaigos veikloje materialiojo turto įstaiga neturi.
35. Laikinai nebenaudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto mokykloje taip pat nėra.
36. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
37. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
38. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

 

Trumpalaikis turtas

 

39. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai.

 

Atsargos (pastabos Nr. P08)

 

40. Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė nebuvo sumažinta.
41. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1138,69 Lt, iš jų 540 Lt sudaro kuras.

 

Per vienerius metus gautinos sumos (pastabos Nr. P10)

 

42. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas 13122,89 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 51559,63 Lt, kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas  4210,64 Lt).

 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastabos Nr. P11)

 

43. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likutis banko sąskaitose lygus 8813,38 Lt, iš jų: MK lėšos – 1736,71 Lt., SB lėšos – 1958,22 Lt., paramos – 5118,45 Lt.

 

Finansavimo sumos (pastabos Nr. P12)

 

44. Informaciją apie finansavimo sumas pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (pridedama).
45. Informaciją apie finansavimo sumų likučius pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 5 priede nustatytą formą (pridedama).

 

Įsipareigojimai (pastabos Nr. P17)

 

46. Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi.
47. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro kreditorinis įsiskolinimas 4210,64: mokinio krepšelio – 125 Lt. už prekes ir savivaldybės biudžeto – 4085,64 Lt., iš jų 681,92 Lt. už ryšio paslaugas, 427,58 Lt. už prekes, 749,76 Lt. už elektros energiją, 126,00 Lt.  už apsaugą, 112,08 Lt. už šiukšlių išvežimą, 164,56 Lt už signalizacijos techninį aptarnavimą, 600 Lt. už hidraulinius bandymus, 210 Lt.už mokymus, 40,33 Lt. už elektroninio dienyno aptarnavimą, 126 Lt. už paslaugas, 158,27 Lt. už manometrų patikrą, 114 Lt. už paslaugas, 229,9 Lt. už programos priežiūrą, 199,65 Lt. už nuotekų tvarkymą, 145,59 už gesintuvų užpildymą.
48. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 51559,63 Lt: mokinio krepšelio – 43607,78 Lt ir savivaldybės biudžeto – 7951,85 Lt.
49. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostogų rezervas 13122,89 Lt, iš jų:  mokinio krepšelio –  11821,81 Lt ir savivaldybės biudžeto –  1301,08 Lt .

 

 

Direktorė                                                                                                Lina Bulotienė

 

Asta Lukšienė (8343) 90346